Cleaning / Vyčisťovanie, Medzicentrum V., Topoľčany, 2014

 

This works reacts to the public space of the town. On one side there are repairs of the public and private buildings in the main street – coverings, coloring in all colors of rainbow – and their poor combinations. On the other side there is growing visual smog.

People walk by every day and do not see the changes. They cut off the tree, they uninstall the sculpture. Greenery is disappearing  in the centres. They “repair” a facade. On the other places they add posters, ads where dominates really bad design.

I work with photographs of the parts of the town. In computer I “clean” them, remake or delete places full of posters, add trees or monuments. I install the results in the central bus station, really “representative example” of desolate, smelly and dirty place. The photographs are shown in two layers on the cleaned parts of the single platforms. The upper layer is my “revitalised” version on the top of the photo of actual condition. For people, waiting for their bus, bored, it is a form of reminder, encouragement to perceiving an active approach to the creation of their public space of the already “destroyed” town. Yes, it is possible.

Práca reaguje na verejný priestor mesta. Na jednej strane necitlivé opravy domov na hlavnej ulici, mestských či súkromných – zatepľovanie, obklady, premaľovávanie na dúhové farby – a ich nevkusné kombinácie. Na druhej strane všade prítomný vizuálny smog.

Ľudia chodia dennodenne okolo a ani nevnímajú zmeny. Niekde odstránia strom, inde sochu. A zelene v mestách ubúda a o zvyšok sa nik nestará. Niekde „opravia“ fasádu. Inde pribudnú plagáty, nové väčšie reklamy a slogany, v ktorých vládne skutočne zlý dizajn.

Pracujem s fotografiami častí mesta, ktoré v počítači virtuálne „vyčisťujem“, t.j. pretváram, odstraňujem miesta preplnené reklamami. A výsledok vystavujem na autobusovej stanici, naozaj „reprezentatívnej vzorke“, ktorá je zanedbaná, páchnuca a špinavá. Na vyčistených a namaľovaných pásoch jednotlivých nástupíšť sú nainštalované fotografie v dvoch vrstvách. Horná je moja „revitalizácia“ a spodná je aktuálny stav daného miesta. Pre ľudí, čo čakajú na autobus, nudia sa, je to akási pripomienka, povzbudenie k vnímavosti a k aktívnemu prístupu a názoru na tvorbu a obraz svojho väčšinou už „zničeného“ mesta. Pretože, áno, je to možné.

Exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

project Cleaning

Bio-vases 0-5

BXL

Schmuck Wander

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny