Block of Flats / Panelák, 2013

 

Project Block of Flats develops ideas from the previous project PrieSTORY. It combines and mixes textile objects into one bigger piece. Installation refers to repeating, multiplication, depersonalisation, and loss of identity (what is closely related to panel houses), but on the other side, it offers the opposite: in the same flats, there unfold unique, specific intimate stories.

This project has two versions. It was installed in gallery GMB in Bratislava, Slovakia and in Turiec Gallery in Martin, Slovakia. Both versions were adjusted to the chosen space of a gallery.

 

Panelák rozvíja myšlienky predchádzajúceho projektu PrieSTORY. Kombinuje jednotlivé objekty do jedného väčšieho celku. Odkazuje na opakovanie a množenie, odosobnenie, stratu identity (čo vlastne panelák predstavuje), ale na druhej strane presný opak, keď v navonok rovnakých bytoch sa odvíjajú osobité, špecifické intímne príbehy.

Projekt má dve verzie, bol inštalovaný na výstave v bratislavskej GMB a v Turčianskej galérii v Martine. Obe verzie boli presne prispôsobené danému priestoru.

THE WALL

PLACES

PLATE FREEDOM!

DEŽO URSINY MEMORIAL

byty

Mini-spaces

Sea

Block of flats

PrieSTORY

Altars

Sleepers

White PLAce

Clothes

Bs.

My room

8 months

Prázdny
Prázdny