Soft Wall / Měkká stěna, 2015 
Screw Mill / Šroubárna, Železný Brod, Czech Republic

 

Site-specific installations “Weiche Wand”, 2007, “The Wall”, 2010 and “The Soft Wall” 2015 are three versions of my long term project. The first one was installed in Medium Gallery for the exhibition “SOS”. The second one was part of my solo exhibition “white place” in Liptovský Mikuláš, Slovakia in 2010. The galleries are both situated in historical buildings (Palffy’s palace and the 15. century town building) which have long history and memory. Third one was installed in the festival Seš-lost in Železný Brod, Czech Republic, in the building of former Screw Mill. In the walls are traces of former activities and artistic entries. In spite of rare and partial repairs and reconstructions the walls are not in ideal shape. There are holes, parts of old materials; they are wet and moisty (especially in Centre of K. S.). It is a fight with time. The walls portray slow, invisible, constant decay, shift, change and transformation, which are all around us. They are kind of a reaction on time flow and other destructive and time effective powers. They do not recall the feelings of danger because they decay slowly, softly.

The walls present the contrast of softness and hardness, our concept of solid wall as a base of a house and soft version of its gradual decay and change. This project requires the viewer to stop and seek (an object, an installation, but also meaning and value).

 

Site-specific inštalácie „Weiche Wand“, 2007, „Stena“, 2010 a „Měkká stěna“, 2015 sú tri zrealizované verzie dlhodobejšieho projektu, ktorý rozvíjam. Prvá bola inštalovaná v Galérii Medium pri príležitosti výstavy „SOS“. Druhá bola súčasťou mojej individuálnej výstavy „biele miesto“ v Centre Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Obe galérie sú situované v historických budovách (Pálffyho palác a Pongrácovská kúria z 15. storočia), ktoré majú svoju dlhú históriu a pamäť. Tretia bola inštalovaná na festivale Seš-lost v Železnom Brode v budove bývalej Šroubárny. V stenách sú „záznamy” predchádzajúcich aktivít a umeleckých vstupov. Napriek skôr ojedinelým a čiastkovým opravám a rekonštrukciám nie sú v ideálnom výstavnom stave. Obsahujú diery po klincoch a hmoždinkách, pozostatky starých materiálov, zatekajú a vlhnú (hlavne v prípade Centra K. S.). Človek s nimi bojuje s časom.

Steny zobrazujú pomalý, nepostrehnuteľný, ale sústavný rozpad, posun, premenu, zmenu, ktoré nás obklopujú. Sú reakciou na plynutie času a iné rozkladné a časovo-pôsobiace sily. Tým, že sa rozpadávajú pomaly, mäkko, nevyvolávajú však pocity ohrozenia. Skôr sú akýmsi zamyslením a pozastavením.

Steny predstavujú kontrast mäkkosti a tvrdosti, našej predstavy pevného múru, základu domu a mäkkej verzie jej pomalého ničenia a premeny. Ich nenápadné spracovanie núti diváka k hľadaniu (objektu, inštalácie aj zmyslu a hodnoty).

 

Wave

Mini-spaces

Sea

Soft wall

Weird objects

Block of flats

PrieSTORY

Altars

PrieSTORY

Wall

Sleepers

White PLAce

Bs.

Weiche Wand

Clothes

My room

8 months

Prázdny